1.Section
2.Section
3.Section
4.Section
5.Section

1. Section

Video

 

CHUM KIU

INDEX

2. SECTION

 

6.Section
7.Section
8.Section
9.Section
Full video

Chum Kiu 1. Sec.


Full video


Wing Tsun.

DARWIN TSUN

WING TSUN.dk

NEXT SEMINAR
12 d, 7 h, 45m

Grading


 
SCHEDULE

"TI MING"

Punch - Move