1.Section
2.Section
3.Section
4.Section
5.Section

6. Section

Video

 

CHUM KIU

INDEX

7. SECTION

 

6.Section
7.Section
8.Section
9.Section
Full video

Chum Kiu 6. Sec.


Full video


Wing Tsun.

DARWIN TSUN

WING TSUN.dk

NEXT SEMINAR
1 d, 3 h, 9m

Technician


 
SCHEDULE

"TI MING"

Flexible arms - Steady legs
Steady arms - Flexible legs