1.Section
2.Section
3.Section
4.Section
5.Section

1. Section

Video

 

CHUM KIU

INDEX

2. SECTION

 

6.Section
7.Section
8.Section
9.Section
Full video

Chum Kiu 1. Sec.


Full video


Wing Tsun.

DARWIN TSUN

WING TSUN.dk

NEXT SEMINAR
1 d, 3 h, 10m

Technician


 
SCHEDULE

"TI MING"

Outside too high
Finger in your eye"!