1.Section
2.Section
3.Section
4.Section
5.Section

1. Section

Video

 

CHUM KIU

INDEX

2. SECTION

 

6.Section
7.Section
8.Section
9.Section
Full video

Chum Kiu 1. Sec.


Full video


Wing Tsun.

DARWIN TSUN

WING TSUN.dk

NEXT SEMINAR
9 d, 15 h, 29m

Biu-Jee


 
SCHEDULE

"TI MING"

If Elbow can't push,
then Pull

If Knife can't stab,
then cut