Sifu Jesper Lundquist
Wing Chun - China


JESPER LUNDQUIST

DARWIN TSUN

FAMILY TREE

Mai Gei Wong
Wing Chun - China


Sifu Sifu Jesper Lundquist


Chief Instructor of Mai Gei Wong Wing Chun - China


Started Wing Tsun in WT Center 1992 -

Instructors academy - Wing Tsun Center København

Korean Wing Tsun Association - 2003 -


DARWIN TSUN

WING TSUN.dk

NEXT SEMINAR
13 d, 4 h, 37m

Chum-Kiu


 
SCHEDULE

"TI MING"

Fook / Wu
Jam / Chaan