Diagonal
Punch Arm

DONG FARK SAU

Splitter

DARWIN TSUN

DICTIONARY

"Whipping Arm"

"Vertical"Chum Kiu 7/8.Sec.Execution of
Dong Fark Sau
Muk Yan Chong 4.Sec.Structure test
 
Biu Jee 6.Sec.Explosive
 

DARWIN TSUN

WING TSUN.dk

NEXT SEMINAR
1 d, 5 h, 53m

Grading


 
SCHEDULE

"TI MING"

7.600.000.000 humans
Can't be wrong!