TOSCANA
CAMP

Dai Sifu

Sifu Murholt

 

DARWIN  TSUN

                       

DARWIN TSUN

WING TSUN.dk

NEXT SEMINAR
4 d, 9 h, 33m

Instructors-040506


 
SCHEDULE

"TI MING"

Bring body to elbow!
Allow elbow to body!